UCAPAN PENUH IDRIS AHMAD: PENGGULUNGAN PERBAHASAN RANCANGAN MALAYSIA KE-12

Sumber Gambar: ARKIB

Ucapan penuh penggulungan perbahasan Rancangan Malaysia ke-12 oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Senator Idris Ahmad.

Assalamualaikum wbt 

Tuan Yang di-Pertua, 

1. Dalam merancang suatu perubahan, kita semua mahu mencapai  kebahagian, kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan di dunia.  Namun begitu, kita juga tidak boleh lupa untuk merancang untuk  kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Kedua-duanya  perlu seimbang sebagaimana firman Allah Taala bermaksud:

Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah  kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari  dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah)  sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian  nikmatNya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau  melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak  suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.” (Al-Qasas: 77)

2. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi  penghargaan dan terima kasih, terutamanya kepada 7 orang Ahli ahli Yang Berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang  berkaitan dengan hal ehwal Islam semasa perbahasan RMK12 yang lalu.  

3. Terdapat 4 aspek yang diberi penekanan dalam RMK-12 yang  berkaitan dengan portfolio hal ehwal Islam iaitu pendidikan, halal,  wakaf dan tadbir urus serta perundangan. Saya akan menjawab  persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Ahli-ahli yang  berhormat berdasarkan 4 aspek tersebut. 

Tuan Yang Dipertua dan Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian,

ASPEK PERTAMA : PENDIDIKAN ISLAM & TAHFIZ

4. Institusi Pendidikan Islam merupakan salah satu perkara yang  disebut dalam Perkara 12(2) Perlembagaan Persekutuan. Dari segi  sejarahnya, institusi pendidikan Islam merupakan antara institusi pendidikan terawal yang wujud dalam masyarakat Islam di Malaysia.

5. Sejarah Malaysia merakamkan sumbangan para ulama, yang  terhasil daripada institusi pendidikan Islam, dalam memperjuangkan  kemerdekaan, antaranya Tok Janggut di Kelantan dan Haji Abdul  Rahman Limbong di Terengganu. Para ulama telah membuka  pelbagai institusi pendidikan Islam bagi semua peringkat umur  bermula dari pengajian muqaddam, fardhu ain sehinggalah  pengajian pondok. Kebanyakan institusi ini telah wujud sebelum  Malaysia merdeka. 

6. Setelah mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan kebangsaan  dilaksanakan bersama sistem pendidikan Islam. Secara umumnya,  objektif utama pelaksanaan sistem pendidikan Islam ialah untuk  memberikan penekanan kepada aspek penghayatan melalui ilmu  pengetahuan, kemahiran bagi membangunkan insan yang  bertakwa kepada Allah SWT. Dalam membicarakan soal pendidikan  Islam, terdapat perbezaan yang jelas antara pengajaran dan  pembelajaran (P&P) pendidikan Islam berbanding matapelajaran mata pelajaran lain. Pendidikan Islam adalah pengajaran yang  merangkumi ilmu, amalan dan penghayatan secara berterusan  sepanjang hayat seseorang.

7. Sistem pendidikan Islam di Malaysia telah berkembang pesat. Pada  zaman awal selepas kemerdekaan, tidak banyak sekolah agama  kerajaan. Antara yang ada ialah Kolej Islam Klang di mana saya salah seorang daripada alumninya. Sekarang, wujud pelbagai  institusi pendidikan Islam sama ada yang ditubuhkan oleh kerajaan  persekutuan, negeri dan swasta yag melaksanakan kurikulum  pendidikan kebangsaan mahupun kurikulum antarabangsa.  Keluaran sekolah-sekolah agama inilah yang telah memenuhi  pelbagai sektor pekerjaan sehingga melahirkan para ilmuwan dan  cendikiawan dalam pelbagai bidang. 

8. Yang Berhormat Pontian telah mengajukan soalan berkenaan  Dasar Pendidikan Tahfiz Negara. Dasar ini merupakan usaha  penyelarasan pengurusan pendidikan tahfiz dengan mengambil kira  Dasar Pendidikan Kebangsaan dan peraturan-peraturan sedia ada  di negeri-negeri.  

9. Kerajaan telah memperkenalkan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara (DPTN) sejak tahun 2017 bertujuan untuk dijadikan garis panduan  dalam pengurusan pendidikan tahfiz di Malaysia. DPTN telah  dipersetujui secara dasar dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi  Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) kali ke-61 pada 28 Jun  2016 dan mendapat perkenan Mesyuarat Majlis Raja-raja kali ke 247 pada 11 Oktober 2017.

10. Dasar ini masih diteruskan dengan penyediaan Pelan Tindakan  DPTN 2.0. Pelan ini disediakan dengan kerjasama Pihak Berkuasa  Agama Negeri (PBAN), agensi kerajaan berkenaan dan persatuan  tahfiz.

11. DPTN memfokuskan 5 teras utama iaitu:

 • Memantapkan undang-undang dan penguatkuasaan melalui  pemantauan pematuhan oleh Pihak Berkuasa Agama Negeri  (PBAN) terhadap enakmen dan peraturan yang berkuatkuasa  di negeri masing-masing. 
 • Mewujudkan model institusi tahfiz. Ini dapat dilihat pada Darul  Quran JAKIM, Maahad Tahfiz Kerajaan Negeri dan sekolah di  bawah KPM yang merupakan model terbaik kepada institusi  tahfiz swasta. 
 • Mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan  pendidikan arus perdana dan menggalakkan Institusi tahfiz  swasta melaksanakan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT)  atau Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) atau persijilan TVET  bagi memastikan pelajar tahfiz dapat meneruskan pengajian  ke peringkat yang lebih tinggi. 
 • Memperkasa tadbir urus institusi tahfiz dengan menyarankan  Institusi tahfiz swasta menyediakan program bagi  meningkatkan kemahiran pengurusan dan pedagogi di  kalangan guru tahfiz dan pengurus tahfiz. JAKIM dengan  kerjasama Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dan  Institut Aminudin Baki (IAB) telah mengorak langkah melaksanakan latihan-latihan kepada kumpulan sasar berkenaan.  
 • Mewujudkan sistem pengiktirafan dan pensijilan bagi institusi  tahfiz dengan mewujudkan Jawatankuasa Akreditasi Tahfiz  (JAT) di bawah LEPAI yang sedang membangunkan standard  pengiktirafan institusi dan huffaz yang akan menjadi panduan  dalam proses pengiktirafan tersebut.

12. Secara keseluruhannya, pelaksanaan pelan ini dipantau melalui Jawatankuasa Pelaksana DPTN dan dilaporkan dalam  Persidangan Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan  Pendidikan Agama Islam (LEPAI) secara berkala. 

Tuan Yang Dipertua, 

13. Yang Berhormat Pokok Sena telah menggesa agar  Kerajaan menyegerakan bantuan untuk membantu pusat-pusat  tahfiz yang hampir mati akibat pandemik COVID-19. 

14. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, pandemik Covid-19  yang melanda dunia hari ini telah memberi impak yang besar  kepada semua sektor termasuk sektor pendidikan. Justeru,  Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi membantu  kelangsungan pengoperasian institusi pendidikan di negara ini  termasuk institusi tahfiz swasta yang berdaftar dengan Pihak  Berkuasa Agama Negeri. Antaranya dengan memperkenalkan  Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) bagi membolehkan institusi berkenaan terus dapat beroperasi dalam  norma baharu.  

15. Berdasarkan maklumat yang disahkan oleh Pihak Berkuasa  Agama Negeri, hakikatnya penutupan institusi tahfiz swasta  berdaftar adalah hanya bersifat sementara bagi mematuhi arahan  Kerajaan supaya rantaian jangkitan wabak Covid-19 dapat  diputuskan. Namun begitu, tidak dinafikan terdapat institusi yang berhadapan dengan kemerosotan sumber kewangan impak  pandemik ini.

16. Pada tahun 2021, Kerajaan sekali lagi menyediakan  peruntukan one-off RM100 juta bagi tujuan selenggara dan naik  taraf Institusi Pendidikan Islam di bawah penyelarasan Lembaga  Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam  (LEPAI) merangkumi Sekolah Agama, institusi tahfiz dan pondok.  Sehingga Ogos 2021, sebanyak RM60,000,000.00 telah disalurkan  kepada 1,066 buah institusi yang layak dan daripada jumlah  tersebut sebanyak RM22,257,100.00 telah disalurkan kepada 413  buah institusi tahfiz berdaftar di negeri-negeri seluruh negara.  Manakala RM40 juta lagi akan diagihkan kepada institusi  pendidikan agama Islam. 

17. Manakala pada tahun 2020, sebanyak RM100,000,000.00  turut diperuntukkan bagi tujuan yang sama. Daripada jumlah  RM100,000,000.00 tersebut, sebanyak RM18,596,520.00 telah  diperuntukkan di bawah Bantuan Khas Covid-19 secara one-off merangkumi bantuan sara hidup berjumlah RM800.00 seorang  kepada guru-guru di institusi pendidikan Islam berdaftar termasuk  guru di institusi tahfiz dan bantuan pengurusan operasi dengan  peruntukan RM10.00 per murid warganegara bagi tujuan  pengurusan institusi berkenaan impak pandemik Covid-19. 

18. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, 904 orang menjadi  penerima kepada Skim Bantuan Hafaz Al-Quran dengan nilai  keseluruhan berjumlah RM2,300,250.00. Selain itu, dari tahun 2017 sehingga Ogos 2021, sebanyak 51 buah institusi tahfiz telah  menerima bantuan berjumlah RM1,619,000.00. 

Tuan Yang Dipertua, 

19. Dalam bab 10 RMK-12 mengenai Membangunkan Bakat Masa  Hadapan, telah disebut mengenai kadar peralihan daripada sekolah  rendah ke menengah rendah adalah 97.9% pada tahun 2020.  Peratusan ini tidak termasuk murid yang memilih untuk keluar atau  bertukar ke sekolah pendidikan Islam yang dijalankan oleh pihak  swasta seperti sekolah pondok dan sekolah tahfiz. Murid yang  berada di luar sistem pendidikan arus perdana tidak dapat dikesan  sepenuhnya kerana ketiadaan sistem pemantauan yang  bersepadu.

20. Oleh yang demikian, bagi membangunkan bakat tersedia masa  hadapan, strategi untuk meningkatkan kualiti pendidikan perlu diambil. Langkah pertama ialah dengan mewujudkan latihan  pembangunan profesional dan pedagogi kepada guru-guru tahfiz  melalui kurikulum pengajaran seragam yang ditawarkan oleh Institut  Perguruan. Sehubungan itu, IPG Kampus Pendidikan Islam akan  dijadikan sebagai hab latihan untuk mengeluarkan guru-guru tahfiz  yang berkualiti dan berkelayakan.

21. Usaha juga dilakukan bagi meningkatkan penggunaan Kurikulum  Bersepadu Tahfiz di sekolah tahfiz seluruh negara untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta  menambah baik outcome murid.  

22. Langkah kedua ialah dengan memperkukuh tadbir urus. Ianya boleh dilakukan melalui peningkatan tadbir urus dan penyelarasan sistem  persekolahan. Platform penyelarasan antara penyedia awam dan  swasta bagi sekolah tahfiz akan dibangunkan bagi menggalakkan  penerimagunaan kurikulum standard serta menambahbaik kualiti  guru.

23. Produk sekolah-sekolah tahfiz merupakan sebahagian daripada  modal insan negara. Namun, tanpa melalui kurikulum pendidikan  dan peperiksaan yang standard, peluang pekerjaan untuk huffaz  adalah terhad kepada sektor tidak formal disebabkan kurang  kemahiran teknikal. Ini merupakan sebahagian daripada cabaran  yang dihadapi oleh kumpulan M40, iaitu ketidaksaksamaan  keberhasilan sosioekonomi Bumiputera.

24. Oleh yang demikian, dalam bidang keutamaan untuk mencapai  kesaksamaan keberhasilan Bumiputera, beberapa strategi perlu  dirangka untuk memperkukuh pendidikan dan memperkasa modal  insan, khususnya para huffaz. 

25. Usaha akan dipergiat dalam memperluas akses dan peluang  pendidikan, meningkatkan kualiti program kemahiran, penyertaan  dalam program profesional bertauliah serta kemahiran dan  kebolehpasaran huffaz. Langkah ini adalah untuk menambah baik  keupayaan dan kemampuan Bumiputera dalam mendapat peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta menghasilkan modal insan  yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai moral. 

26. Bagi menambah baik kemahiran dan kebolehpasaran huffaz, usaha  bersepadu terus dilaksana untuk mengakreditasi program tahfiz  dalam menyediakan laluan yang lebih baik kepada huffaz untuk  memasuki arus pendidikan perdana. Retetan itu, modul tahfiz dan  sukatan pelajaran akan dijajar dengan Kurikulum Bersepadu Tahfiz  (KBT) agar selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. Di samping  itu, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) dan MARA  akan terus melatih lebih ramai huffaz dalam bidang teknikal dan  profesional serta program pembelajaran sepanjang hayat untuk  meningkatkan peluang huffaz untuk mendapat pekerjaan.

27. Kerajaan turut merancang untuk memberi kemahiran kepada  pengusaha dan murid tahfiz dan pondok bagi membolehkan mereka  berdikari dan menjana pendapatan sendiri. Pihak-pihak lain seperti  sektor swasta turut digalakkan untuk terlibat dalam membiaya  institusi pendidikan Islam termasuk institusi tahfiz dan pondok. 

Tuan Yang Dipertua,

28. Yang Berhormat Pontian ada bertanyakan mengenai status  Universiti Al-Quran dan Pendidikan Islam bagi guru KAFA. Kerajaan  menyedari kepentingan penubuhan Universiti al-Quran dalam  usaha memartabatkan pendidikan al-Quran, memperkasa  kebolehjadian lepasan tahfiz dan menghasilkan masyarakat yang  seimbang dalam aspek intelektual serta spiritual. Perkara ini telah dipersetujui di peringkat mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal  Ehwal Ugama Islam (MKI). Sehubungan itu, rundingan bersama  para stakeholder masih dijalankan bagi mencari formula terbaik  tentang status universiti tersebut. 

29. Berkenaan Pendidikan Islam bagi guru KAFA, pemerkasaan dari  aspek latihan telah dibuat bagi meningkatkan kompetensi Guru guru KAFA. Pada tahun 2021, JAKIM telah melaksanakan Kursus  Pemetaan Guru KAFA sebagai Jurulatih Daerah. Sebanyak 10 siri  latihan melibatkan 591 orang peserta dari 10 buah negeri iaitu  Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Kedah, Sabah, Melaka,  Terengganu, Kelantan dan Sarawak telah dilaksanakan.

30. Objektif kursus ini ialah untuk memberi latihan secara komprehensif  bagi memperkasa ilmu dan kemahiran guru KAFA; memantapkan  guru-guru dengan ilmu teknologi seiring peredaran dan  perkembangan dunia teknologi dan keperluan semasa PdPR;  melatih Guru KAFA untuk menjadi pembimbing kepada guru-guru  KAFA yang lain; dan memantapkan skill penyampaian dan  pengajaran guru-guru dalam pelbagai bidang ilmu. 

Tuan Yang Dipertuan dan Ahli-ahli Yang Berhormat, 

ASPEK KEDUA: INDUSTRI HALAL 

31. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, industri halal merupakan salah  satu daripada tumpuan ke arah merancakkan pertumbuhan industri  strategik dan berimpak tinggi. Fokus akan diberikan untuk  menggalakkan penerimagunaan teknologi termaju, pembaharuan tadbir urus, peningkatan kemahiran bakat, inovasi dan R&D bagi  transformasi industri ini kepada yang menghasilkan produk dan  perkhidmatan yang bernilai tambah yang tinggi, memperluas  pasaran global dan menarik pelaburan berkualiti.

32. Pada tahun 2020, Industri halal telah menyumbang sejumlah RM9.7  billion kepada KDNK negara. Sebanyak 2225 buah syarikat baharu  telah menerima pensijilan halal dan syarikat-syarikat ini telah  menyediakan sebanyak 160,337 peluang pekerjaan.

33. Antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri halal di Malaysia  ialah pembangunan industri yang kurang memberangsangkan.  Pemain industri tempatan kekurangan keupayaan untuk  menghasilkan produk dan perkhidmatan yang mempunyai nilai  tambah yang tinggi bagi memenuhi permintaan pasaran halal. 

34. Selain itu, rangkaian perniagaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) halal yang terhad, kurangnya ciri-ciri pemikiran sebagai  usahawan global serta penggunaan model perniagaan yang kurang  dinamik menghalang usaha untuk meluaskan pasaran.

35. Salah satu strategi tersebut ialah meningkatkan daya saing industri  halal yang inklusif. Strategi ini mengandungi 5 tindakan iaitu,  meningkatkan pembangunan bakat halal, mewujudkan  pengiktirafan profesional halal, mempercepat pembangunan  industri halal bagi mempertingkat daya saing, meningkatkan daya  saing produk halal dan menjadikan Malaysia sebagai Hab Halal  Global.

36. Majlis Profesional Halal (HPB) di bawah JAKIM akan disusun  semula berdasarkan hala tuju baharu yang akan dibangunkan bagi  memperluas pengiktirafan pengamal profesional halal di pasaran  global.

37. Industri halal akan terus dibangunkan dengan memanfaatkan  kekuatan industri tempatan termasuk meningkatkan penyertaan  syarikat Bumiputera melalui pelaksanaan Pelan Induk Industri Halal  2030 (HIMP 2030) yang bertujuan untuk memperkukuh  pembangunan industri halal dengan mewujudkan kumpulan bakat  yang lebih besar, menambah baik infrastruktur yang bersepadu  serta mempercepat pengeluaran produk dan perkhidmatan yang  mempunyai nilai tambah yang tinggi.

38. JAKIM mempunyai Pusat Analisis Makmal Halal Malaysia atau  lebih dikenali dengan MyHAC yang telah dibina bagi menyediakan  perkhidmatan analisis dan penyelidikan saintifik bagi pengesahan  dan pengesanan halal. Perkembangan terkini, MyHAC baru sahaja  menjalani Audit Pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti Makmal MS ISO IEC 17025: 2017 oleh Jabatan Standard Malaysia bagi memastikan pematuhan terhadap standard ISO dan keperluan  Skim Akreditasi Makmal Malaysia.  

39. Bagi membantu PMKS dalam meningkatkan kualiti produk serta  kebolehpasaran produk yang lebih luas, JAKIM telah  memperkenalkan Sistem Pengurusan Halal Malaysia (MHMS)  sebagai satu inisiatif kepada pihak industri khususnya pemegang  Sijil Pengesahan Halal Malaysia. Inisiatif yang diperkenalkan melalui MHMS ini adalah bagi menjami keyakinan pengguna  mahupun pihak industri terhadap kualiti dan integriti produk halal  Malaysia, bukan sahaja di dalam malah di peringkat antarabangsa.

40. Yang Berhomat Pontian ingin tahu tentang status Majlis Halal Malaysia. Majlis Halal Malaysia (MHM) telah pun dijenamakan  dengan nama baru iaitu Majlis Pembangunan Industri Halal (MPIH)  yang diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa  dan Industri (MITI). Penjenamaan ini adalah keputusan Mesyuarat  Jemaah Menteri bertarikh 18 September 2019. MPIH berperanan  dalam merancang dan merangka pelan pembangunan industri  halal. 

41. Industri halal di Sabah dan Sarawak juga akan diperkukuh bagi  memanfaatkan ketersediaan sumber dan peningkatan permintaan  global kepada produk halal. Keupayaan dan kualiti pengeluaran  akan ditingkatkan serta akses ke pasaran antarabangsa akan  ditambah baik.  

42. Taman Industri Halal sedia ada termasuk Taman Perindustrian Kota  Kinabalu dan Kluster Industri Minyak Sawit Lahad Datu di Sabah  dan Hab Halal Tanjung Manis di Sarawak akan dinaik taraf melalui  pendekatan yang holistik.

Tuan Yang Dipertua,  

ASPEK KETIGA: WAKAF  

43. Wakaf merupakan salah satu perkara yang banyak disentuh dalam RMK-12. Dari segi perundangan, wakaf adalah termasuk dalam  senarai bidang kuasa negeri mengikut Butiran 1, Senarai 2, Jadual  Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, Majlis Agama  Islam Negeri-negeri (MAIN) selaku pemegang amanah tunggal bagi  semua tanah-tanah wakaf di negeri masing-masing adalah  bertanggungjawab untuk memastikan hartanah wakaf diuruskan  dengan sebaiknya.  

44. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji  (JAWHAR), Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah dan akan terus  mengambil langkah inisiatif membangun dan memajukan tanah tanah wakaf milik MAIN melalui peruntukan bajet pembangunan  dalam Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMKe-9), Rancangan  Malaysia Ke-Sepuluh (RMKe-10), Rancangan Malaysia Ke-Sebelas  (RMKe-11) dan Rancangan Malaysia Ke-Duabelas (RMKe-12) di  mana JAWHAR dengan kerjasama MAIN telah membangunkan  pelbagai projek hartanah wakaf. Sehingga hari ini, sebanyak 18 projek besar berimpak tinggi telah dilaksanakan di atas tanah wakaf  oleh Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama MAIN.

45. Yang Berhormat Tasik Gelugor juga ingin tahu sejauh mana  hubungan dan perbincangan yang telah diadakan antara kerajaan  negeri dengan Kerajaan Persekutuan terutamanya bagi menyelaras konsep atau hala tuju serta peruntukan-peruntukan yang diperlukan. Adakah Kerajaan berhasrat menilai semula apa yang  dipanggil Sindrom Wakaf Bisu iaitu aset wakaf yang dimiliki oleh  agensi-agensi tetapi tiada pembangunan dijalankan.

46. Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat, JAWHAR senantiasa  menyokong projek pembangunan yang telah dibangunkan oleh  MAIN sama ada berbentuk ekonomi atau sosial berdasarkan  kepada enam (6) kategori projek seperti keagamaan, pendidikan,  kesihatan, pertanian (industri makanan, penternakan dan  perladangan), perumahan serta perniagaan dan perkhidmatan. 

47. Pada masa yang sama juga, JAWHAR bersama-sama MAIN  berusaha mencari pendanaan alternatif terutama dalam pasaran  kewangan Islam dengan mengadakan kerjasama strategik  Government Linked Companies (GLC), syarikat-syarikat swasta  dan institusi kewangan bagi membolehkan pembangunan tanah  wakaf yang berprestasi dan berimpak tinggi.  

48. Susulan daripada itu, beberapa MAIN telah menjalankan kerjasama  dengan pihak berkaitan seperti contoh Majlis Agama Islam Wilayah  Persekutuan (MAIWP) bersama Tabung Haji dan Bank Islam  menerusi Projek Komersial Menara Imarah Al-Waqf Ahmad Dawjee  Dadabhoy di Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur, Majlis Agama Islam  Pulau Pinang (MAINPP) bersama UDA Bhd. dan Bank Islam serta  Bank Al Rajhi menerusi projek rumah kediaman wakaf Seetee Aisah  dan kerjasama antara MAINPP dengan UDA Bhd. diteruskan lagi  melalui projek perumahan dan komersil wakaff Seetee Aisah 2.

49. Yang Berhormat Tasik Gelugor juga telah bertanyakan mengenai  dasar Kerajaan tentang penggunaan tanah-tanah yang diwakafkan  sebagai institusi pendidikan.  

50. Buat masa ini, semua pembangunan wakaf termasuklah bagi tujuan  pendidikan dilaksanakan mengikut kesesuaian dan keperluan di  negeri masing-masing. Sebagai contoh, pembinaan sekolah sekolah agama di seluruh negeri Johor melalui kutipan Saham  Wakaf Johor. Bagaimanapun, Kerajaan Persekutuan melalui  Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) di bawah Rancangan  Malaysia Kesembilan telah membangunkan Kompleks Pendidikan  Maahad Al-Mashoor Al-Islami di Balik Pulau, Pulau Pinang. 

51. Yang Berhormat Tasik Gelugor juga ada menanyakan tentang kaedah yang digunakan oleh Kerajaan menggalakkan wakaf harta  atau bangunan atau aset supaya jumlah aset wakaf ini semakin  bertambah. Satu lagi persoalan berkaitan wakaf telah ditimbulkan  oleh Yang Berhormat Kuala Nerus tentang kenapa nilai kutipan  wakaf masih rendah sehingga kini.  

52. Bagi menjawab persoalan yang ditbangkitkan oleh kedua-dua orang  Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, Yayasan  Waqaf Malaysia (YWM) yang ditubuhkan pada tahun 2008, telah  mula aktif membuat kutipan wakaf tunai pada tahun 2009, iaitu  setelah Jabatan Akauntan Negara Malaysia meluluskan kod  potongan gaji Wakaf Tunai Malaysia kepada YWM bagi  membolehkan penjawat awam membuat sumbangan wakaf melalui  potongan gaji menerusi kod 4474.

53. Bagi merancakkan lagi amalan berwakaf di Malaysia dan selain dari  berwakaf melalui potongan gaji, YWM telah menyediakan pelbagai  platform untuk memudahkan masyarakat berwakaf secara tunai,  iaitu melalui: 

 • Sistem Wakaf Tunai Malaysia secara potongan gaji di atas  talian; 
 • Perbankan internet iaitu CIMB Clicks (melalui kerjasama  dengan CIMB Islamic Bank Berhad), PBe (melalui jalinan  kerjasama dengan Public Islamic Bank Berhad) dan AGRONet  (melalui jalinan kerjasama dengan AGROBANK);  
 • Produk pelaburan unit amanah yang disinergikan dengan  elemen wakaf, iaitu Dana Kenanga Waqf Al-Ihsan (dengan  kerjasama Kenanga Investors Berhad) dan Dana Maybank  Mixed Assets-i Waqf (melalui kerjasama dengan Maybank Asset  Management); dan 
 • Produk takaful di mana bagi tujuan ini, YWM telah menjalinkan  kerjasama dengan Takaful Ikhlas, Sun Life Malaysia Takaful dan  AmMetLife Takaful. 

54. Dalam usaha meningkatkan kesedaran dan kutipan wakaf,  Kerajaan telah melancarkan Bulan Wakaf Kebangsaan pada 1  Ramadhan yang lalu dan juga telah melancarkan Pekeliling Am  Bilangan 1 Tahun 2020 berkaitan Tatacara Pelaksanaan  Sumbangan Wakaf Tunai Melalui Potongan Gaji Secara Sukarela  Bagi Penjawat Awam Yang Berkhidmat Di Wilayah Persekutuan  Dan Negeri. Sebagai insentif kepada penyumbang wakaf tunai,  samada individu atau syarikat, di bawah Subseksyen 44(11D) Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi Wakaf berkuatkuasa 8 Oktober 2020,  sumbangan wakaf tunai kepada Majlis Agama Islam Negeri dan  Universiti Awam (UA) layak diberi potongan cukai tidak melebihi  10% daripada pendapatan agregat.

55. Yang Berhormat Kuantan telah menggesa supaya Yayasan  Wakaf Malaysia diperkasa serta mencadangkan kepada kerajaan  untuk menjadikan wakaf dan zakat sebagai instrumen untuk  membasmi kemiskinan. Beliau turut menyentuh mengenai  multidimensional poverty index (MDPI) bagi membasmi kemiskinan. 

56. Kaedah MDPI memang diambil oleh agensi/kementerian yang  berkenaan dalam usaha untuk membasmi kemiskinan. Malah  kerajaan juga akan menggunakan kaedah BI (Behavioural Insights)  dalam membuat dasar yang berkaitan dengan pembangunan  manusia dan pembangunan sosial.  

57. Selaras dengan Pelan Pemerkasaan Pengurusan Wakaf yang  diumumkan dalam Belanjawan 2021, JAWHAR dan Yayasan  Waqaf Malaysia (YWM) dengan kerjasama Majlis Agama Islam  Negeri kini dalam penyediaan draf laporan akhir Pelan Induk Wakaf  Nasional di mana pelan ini kelak akan menjadi suatu dasar dalam  pembangunan wakaf di Malaysia. Ia meliputi aspek pengurusan,  perundangan, pendanaan dan pembangunan serta pembudayaan.  Semua yang dirancang ini akan memberi faedah kepada Majlis Agama Negeri.

58. Yang Berhormat Pontian ingin tahu peranan wakaf dalam  pembangunan Rancangan Malaysia-12. Dalam dokumen RMKe-12  yang telah dilancarkan pada 27 September 2021, wakaf telah  disebut dalam 5 bab, 9 bidang keutamaan dan 9 strategi. Kesemua  strategi yang dinyatakan itu meliputi peranan wakaf sebagai, 

 • Instrumen kewangan sosial dalam memperkukuh agenda  kewangan Islam; 
 • instrumen pendanaan dan pembiayaan alternatif di IPTA,  IPTS, TVET serta PTPTN termasuk bagi aktiviti penyelidikan,  pembangunan, pengkomersialan dan inovasi; 
 • instrumen pembentukan dana endowmen kesihatan bagi  memastikan kemampanan kewangan untuk penjagaan  kesihatan; 
 • instrumen pembangunan tanah wakaf bersama Tanah Rizab  Melayu dalam menangani cabaran ketidaksamaan  keberhasilan ekonomi Bumiputera; 
 • instrumen pembiayaan tambahan dalam menangani  kemiskinan secara menyeluruh;  
 • instrumen alternatif bagi meringankan beban B40 dalam  memenuhi perbelanjaan penjagaan kesihatan 
 • instrumen bagi penggembleng sumber daripada individu dan  korporat untuk membiayai aktiviti sosioekonomi

59. Yang Berhormat Tasik Gelugor ingin tahu sejauh manakah  Kerajaan bersedia untuk membangunkan tanah wakaf ini serta  perancangan ke atas tanah-tanah wakaf ini. Adakah Kerajaan bersedia dengan konsep pembiayaan bagi membantu menyediakan  pinjaman kepada pembeli-pembeli sekiranya dibangunkan tanah tanah wakaf tersebut sebagai penempatan atau pusat  perdagangan.  

60. Kerajaan melalui Yayasan Waqaf Malaysia telah  melaksanakan Kajian Pelan Induk Pembangunan Hartanah Wakaf  di Malaysia pada tahun 2016 namun pelan tersebut masih tidak  dapat dilaksanakan sepenuhnya. Antara kekangan utama yang  dikenalpasti merencatkan pelaksanaan pelan tersebut adalah  dalam aspek pengurusan wakaf oleh institusi-institusi berkaitan  wakaf, perundangan wakaf, pendanan dan pembiayaan  pembangunan hartanah wakaf dan juga dalam aspek kesedaran  dan pembudayaan wakaf di kalangan wakyat Malaysia yang masih  rendah. 

61. Lanjutan daripada itu, Pelan Induk Wakaf Nasional sedang  disediakan bagi merangka sebuah pelan yang lebih holistik untuk  memperkasa pengurusan wakaf di Malaysia agar wakaf berupaya  menjadi penyumbang kepada sektor ketiga ekonomi negara.  

62. Dalam konteks penyediaan kemudahan pinjaman, Kerajaan dalam pengumuman Belanjawan 2018 telah meluluskan  pembiayaan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam  (LPPSA) kepada kakitangan awam bagi pembelian hartanah yang  dibangunkan di atas tanah wakaf.

63. Buat pengetahuan Yang Berhormat, RMK-12 telah  meletakkan pelbagai tindakan bagi merancakkan dan  memanfaatkan wakaf bagi menangani kemiskinan dan  membangunkan masyarakat yang inklusif. Bagi memperkukuh  pembangunan Tanah Rizab Melayu dan Instrumen Wakaf, pihak  berkuasa negeri digalakkan untuk membangunkan Tanah Rizab  Melayu dan tanah wakaf dengan kerjasama agensi Persekutuan.  

64. Selain itu, Pelan Induk Bersepadu mengenai pembangunan  Tanah Rizab Melayu, tanah wakaf dan instrumen wakaf akan  digubal untuk menyediakan rangka kerja bagi pembangunan  sosioekonomi di peringkat negeri dan tempatan. 

65. Satu jawatankuasa yang dianggotai oleh wakil kerajaan  Persekutuan dan kerajaan negeri akan ditubuhkan bagi  menyedikan hala tuju yang menyeluruh berkaitan perancangan,  pelaksanaan dan pemantauan pembangunan tanah wakaf. 

66. Satu undang-undang mengenai pembangunan tanah wakaf  akan diperkenalkan di peringkat persekutuan yang akan menjadi  garis panduan berkaitan pembangunan tanah wakaf di seluruh  negara. 

67. Kesemua usaha pembangunan wakaf ini dilakukan dengan  mengiktiraf kedudukan Majlis Agama Islam negeri sebagai  pemegang amanah tunggal harta wakaf. Bagi membolehkan  kesemua cadangan yang dikemukakan dalam RMK-12 menjadi  kenyataan, konsep ‘Cooperative Federalism’ perlu diaplikasi bagi membolehkan kerjasama antara kerajaan Persekutuan dan  kerajaan negeri dalam pembangunan tanah wakaf direalisasikan  secara efektif dan efisien serta dengan penuh tanggungjawab.

Tuan Yang di-Pertua, 

ASPEK KEEMPAT: TADBIR URUS DAN PERUNDANGAN 

68. Yang Berhormat Kuantan mencadangkan agar Rang Undang undang Wakaf digubal sebagai garis panduan dan boleh dijadikan  sebagai instrumen ekonomi Islam. Bagi Rang Undang-Undang  Wakaf (Wilayah-Wilayah Persekutuan) atau “RUU Wakaf”, ianya  masih dalam tindakan aktif JAKIM. Untuk makluman, Kerajaan  sebelum ini telah menggubal RUU Wakaf dan cadangan  penggubalan RUU tersebut telah diedarkan kepada agensi-agensi  yang berkaitan seperti Kementerian Kewangan dan Jabatan  Peguam Negara untuk mendapatkan ulasan.  

69. Walau bagaimanapun, penggubalan RUU Wakaf ini tidak dapat  dimuktamadkan pada masa ini memandangkan terdapat beberapa  isu dasar yang dibangkitkan oleh Kementerian Kewangan yang  perlu diselesaikan dengan agensi yang terlibat.

70. Yang Berhormat Papar telah membangkitkan mengenai  pembinaan Mahkamah Syariah di Papar. Untuk makluman Yang  Berhormat, Projek Mahkamah Syariah Daerah Papar telah  diluluskan peruntukan sebanyak RM15.0 juta. Proses perolehan secara tender telah selesai dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kerja  Raya Malaysia pada 17 Mac 2021 dan projek dijangka dilaksanakan  pada bulan November 2021. 

71. Dalam memperkukuh Pembangunan Sosioekonomi di Sabah dan  Sarawak, bagi memperkukuh kerjasama antara agensi persekutuan  dan kerajaan negeri, kerjasam antara pihak-pihak berkuasa perlu  ditingkatkan. Antara tindakan yang dirancang ialah mempertingkat  peranan negeri dalam mempromosi Islam. 

72. Walaupun urusan hal ehwal Islam adalah di bawah kuasa negeri,  usaha akan diteruskan oleh Kerajaan Persekutuan, melalui Jabatan  Perdana Menteri portfolio Hal Ehwal Agama, dalam memudah cara  penyampaian perkhidmatan yang cekap kepada rakyat. Peranan  Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah dalam menyediakan  program latihan Islam yang komprehensif akan dimantapkan  dengan menaik taraf infrastruktur fizikal. 

73. Kerja naik taraf Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak dijangka  siap dalam tahun 2023. Ini akan menyediakan kemudahan yang  lebih kondusif kepada pelatih bagi outcome pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. 

74. Dalam memperkasa Kumpulan Sasar Khusus, antara strategi  memperkasa wanita ialah dengan mempertingkat perlindungan  undang-undang. Isu keselamatan dan perlindungan wanita akan  terus ditangani dengan memperkukuh undang-undang sivil dan syariah. Institusi mahkamah syariah akan terus diperkasa bagi  memberikan keadilan kepada semua pihak.

75. Yang Berhormat Pasir Mas mencadangkan agar pengiktirafan  gender ketiga tidak seharusnya dibenarkan, sama seperti LGBT. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Malaysia sentiasa  berpegang kepada prinsip sebagai sebuah negara Islam yang  mengamalkan prinsip keagamaan dan nilai-nilai budaya tempatan.  Justeru, perlakuan yang bertentangan dengan agama, adat dan  budaya seperti LGBT dan gender ketiga tidak akan diiktiraf di  negara ini.  

76. Pendirian ini selari dengan “Cairo Declaration on Human Rights in  Islam’ yang dipersetujui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)  juga menyatakan, segala perkara yang bercanggah dengan syariah  Islam tidak boleh diamalkan di sebuah negara Islam. Jadi kempen  sedemikian adalah tidak sesuai dalam konteks Malaysia, 

77. Sepertimana Malaysia menolak LGBT begitulah juga Malaysia tidak akan mengiktiraf gender ketiga kerana ianya bertentangan dengan  fitrah dan syariat Islam. Kewujudan gender ketiga ini tidak hanya  melibatkan isu ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat,  tetapi akan memberi impak yang sangat besar terhadap sistem  perundangan sedia ada khususnya perundangan syariah.

Tuan Yang di-Pertua, 

78. Saya rasa itu sahajalah perkara-perkara yang telah dibangkitkan  oleh Ahli-ahli Yang Berhormat mengenai hal ehwal Islam yang  sempat saya ulas. Sekian, mohon izin menggulung perbahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

–AlHijrah Online

Leave a Reply